برگزاری جلسه ی مشترک خانه کشاورز منابع طبیعی وآبخیزداری ،جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد

این جلسه که به منظور رفع مشکلات منابع طبیعی کشاورزان شهرستان بروجرد درمحل دفتر مرکزی  خانه کشاورز وکانون تشکل ها با حضور نماینده ورئیس خانه کشاورز ،رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری نماینده مدیریت جهاد کشاورزی و هیئت اجرایی و اعضای خانه کشاورز تشکیل گردید.پس از بحث وبررسی واستعما گزارش خانه کشاورز،هیئت اجرایی، کشاورزان وحاضرین در جلسه همچنین توضیحات مسئولین مربوطه ونماینده دفتر مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی مقرر گردید.

1-مقرر شد کشاورزان معترض با استخدام وکیل مجرب وطرح دعوا به شعبه هشتم دادگاه ازقاضی مالکیت خود را طلب نمایند.

2-با توجه به پشنهاد در جلسه به استناد قانون رفع موانع تولید موضوع رفع تداخل ادارات وکشاورزان و مالکیت آنان پیگیری وحل وفصل شود.موضوع از طریق این ستاد مستعد در جهاد کشاورزی قابل پیگیری است.

3-به پیشنهاد رئیس اداره منابع طبیعی برای کمک به کشاورزان معترض از طریق ارائه درخواست اراضی کم بازده به کشت گیاهان دارویی رسیدگی واقدام لازم صورت خواهد گرفت.

4-با توجه به رسیدگی به موضوع بیشه دالان از طرف خانه کشاورز مطرح ودر خواست حفظ وحراست از این منطقه بکر ارائه گردید مقرر شد جلسه ای اختصاصی در همین خصوص با حضور متولیان وادارات ذی ربط به میزبانی خانه کشاورز در اسرع وقت تشکیل شود.

5-مقررگردید ادارات متولی بخش کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست از خانه کشاورز به عنوان نماینده قانونی آنها دعوت وجهت هرگونه اقدام واطلاع رسانی تعامل وهماهنگی نمایند.

این جلسه راس ساعت 11:30همان روز با ذکر صلوات به پایان رسید.  

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

روی خط لپکو