اخرین اطلاعیه های سایت

اولین کارگاه کشاورزی نوین، آب، محیط زیست و کارآفرینی

این کارگاه که از سلسله کارگاههای تخصصی در بخش های تخصصی کشاورزی می باشد؛ در ابتدا از رشته زراعت، انتخاب و برگزار گردید.
در این بخش ابتدا آقای دکتر احمد خدائی به عنوان مدرس بخش تخصصی، مهندس زاهدی، مهندس شجاعی و خانم دکتر نسترن کردی مدرسین کارگاه بودند.
این اقدام نوآوری توسط خانه کشاورز شمال لرستان به مرکزیت بروجرد و مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد1 می باشد که برای آشنایی  کشاورزان در بخش تخصصی کشاورزی نوین، اهمیت آب، مکانیزاسیون، بخش حقوقی و کارآفرینی تشکیل شد.
در پایان این دوره یک روزه، با تصویب خانه کشاورز و علمی کاربردی بروجرد1 مقرر گردید بقیه کارگاهها به ترتیب از ابتدای مهرماه سال جاری در محل دانشگاه علمی کاربردی بروجرد1 ادامه یابد.
قرار است حدود چهارهزار بهره بردار در این کارگاهها شرکت نمایند.

تاریخ انتشار

۱۳۹۷-۰۵-۱۰ ۰۷:۱۹:۳۶

روی خط لپکو