رزومه موسس لپکو

دست به دست هم دهیم به مهر تا میهن خویش کنیم آباد

رزومه شخصی

  نام ونام خانوادگی: علی کردی نام پدرعزیزاله ش ش9609 متولد 1345 بروجرد لرستان  محل  سکونت استان لرستان شهرستان بروجرد صندوق پستی 654 تلفن  3الی0664250305 1-42514450 همراه 09121230084 آدرس پست الکترونیکی infolepcoo@gmail.com وآدرس وب سایت www.lepcoo.ir   دارای مدرک کارشناسی چرم از بهبود چرم وپوست ومرکز آموزش انجمن صنایع چرم ایران (اتاق ایران)1380 و کارشناسی آی تی از دانشگاه علمی کاربردی  و کارشناس ارشد  کارآفرینی

سوابق اجرائی

موسس ده ها تعاونی وتشکلهای اقتصاد ی دراستان لرستان از سال 1375موسس وسرمایه گزار دو دانشگاه علمی کاربردی در شهرستان بروجرداز سال 1382-عضوشورای 5نفره مراکز رشدو فناوری جهاددانشگاهی استان لرستان از ابتدای تاسیس تاکنون-عضو شورای پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان -موسس خانه کشاورز شهرستان بروجرد ونمایند کشاورزان شهرستان بروجرد و مسئول ونماینده شمال استان لرستان وعضوشورای مرکزی خانه کشاورز کشورازابتدای تاسیس تاکنونموسس و رئیس هیئت مدیره تشکل نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان بروجرداز ابتدای تاسیس تاکنون- موسس ،مدیر عامل وعضوهیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان بروجردبه مدت 5سالموسس ،مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره تشکل تعاونی تولیدکنندگان وصادرکنندگان استان لرستان (تشکل لپکو) از نیمه اول سال 1384تاکنون- مدیر مزرعه کشت وصنعت کیمیای دانش(مزرعه کردی) رئیس هیئت حل اختلاف کشاورزی عضو هیئت حل اختلاف امورمالیاتی شهرستان بروجرد-عضو کارگروه صنعت ومعدن استان لرستان-عضوکارگروه اشتغال استان لرستان-عضوکارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان لرستان موسس ،عضوهیئت نمایندگان ونائب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد (دور اول ودوم)- مجری ومدیردوره های تخصصی آموزشهای کوتاه مدت-مجری ومدیر دوره های کارآفرینی تحت نظارت وزارت کارواموراجتماعی وموسسه کاروتامین اجتماعی مجری وبرگزرارکننده اولین جشنواره کارآفرینی وکشاورزی شهرستان بروجرد-مجری برگزاری نمایشگاههای تخصصی صنایع دستی مجری برگزاری نمایشگاههای تخصصی در بخش های صنعت ومعدن- مجری ودبیر همایشهای علمی ،اقتصادی وهنری ازسال80تاکنون-مجری اعزام ودعوت از هیئت های تورهای تجاری - موسس عضو هیئت رئیسه ویک دوره رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان لرستان موسس 11 تعاونی فراگیر عمران وتوسعه  روستائی در دهستانهای شهرستان بروجردتاسیس گروهای تخصصی در بخشهای تولیدی توزیعی(صنعتی ،معدنی،کشاورزی ،صنایع دستی ومخترعین )- موسس کلینیک تخصصی تولیدوصادرات لپکو-داور جشنواره کارآفرینی پیش کسوت ورزش کشتی رئیس هیئت تنیس خاکی وفعال واسپانسرورزشی-رئیس هیت مدیره وموسس اولین تعاونی فراگیر توسعه وعمران شهرستان بروجرد-عضو خیرین مدرسه ساز-عضو خیرین دیه انجمن زندانها- موسس و رئیس کانون تشکل های اقتصادی لرستان به مرکزیت بروجرد از 1394 تبدو تاسیس تاکنون و....

سوابق آموزشی

مدرس ومجری دوره های کارآفرینی در شهرستانهای ازنا و بروجرداستان لرستان مدرس کارآفرینی روستایی برای اولین بار در کشور با ابتکاری نو برای هدایت واشتغال روستائیان شهرستان بروجرد .آموزش تشکیل تعاونی های مختلف در شهرستانهای- بروجرد ، دورود،الیگودرزواشترینان-آموزش های مختلف بصورت تخصصی برای تاسیس وراه اندازی تشکلها،واحدهای تولیدی وتوزیعی آموزش های تخصصی به اعضای خانه کشاورز وتشکلهای اقتصادی- مشاورتخصصی واحدهای تولیده به صورت تخصصی راه اندازی سایت های آموزشی-مشاور ومدرس سرمایه گزاری و....

موفقیتها

تاسیس وراه اندازی دهها واحد تولیدی وتوزیعی فعال دراکثرشهرستانهای استان کارآفرین برتر دو دوره دربخش خدمات وآموزش- کارآفرین برتر در بخش ایده های برتر-کار آفرین برتر دراولین جشنواره کارآفرینی بخش کشاورزی شهرستان بروجرد-صادرکننده برتر طی چند دوره مختلف مدیربرتر جشنواره های لوح وتندیس ملی سپاس در سالهای 87 و88 مدیر برتر در برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی صادرکتننده برتر صنایع دستی کشور مدیر برتر ملی تعاونی های کشور-مدیر برتر برا ی مشارکت وبرپایی غرفه های مختلف در نمایشگاههای تشکلهای اقتصادی کشور،تعاونی های صادراتی کشور ونمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای لبنان ،ترکیه-امارات مدیر برتر اولین جشنواره کارآفرینی وکشاورزی درشهرستان بروجرد.وکسب دها مدال وکاپ ولوح قهرمانی در ورزش با عناوین مختلف و...  

چو ایران نباشد تن من مباد

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

روی خط لپکو