بازهم افتخاری دیگر برای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بروجرد یک

باز هم ؛
"افتخاری دیگر برای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بروجردیک"
کسب عنوان برتر کشوری در نخستین نمایشگاه سراسری توانمندی و دستاوردهای مراکز آموزش علمی کاربردی کشور
(تهران مردادماه 1396)