بازدید نمایندگان محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری به همراه معاون فرهنگی استان لرستان جناب آقای مجتهدزاده از مرکز علمی کاربردی بروجرد1

بازدید نمایندگان محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری به همراه معاون فرهنگی استان لرستان جناب آقای مجتهدزاده از مرکز علمی کاربردی بروجرد1