تشکر وقدر دانی ازجناب آقای علی کردی مدیریت محترم لپکو ومجری وموسس مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد یک

تشکر وقدر دانی ازجناب آقای علی کردی مدیریت محترم لپکو ومجری وموسس مرکز علمی کاربردی بروجرد یک