تبریک به جامعه دانشگاهی،پژوهشی برای کسب مقام برتر مرکز آموزس عالی علمی کاربردی بروجرد یک

تبریک به جامعه دانشگاهی،پژوهشی و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بروجرد یک برای کسب مقام برتر در نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور